رمانتیک

این سبک از نظر زمانی پس از دوره کلاسیک و تا حدی در تقابل با آن ظاهر شد. هنرمندان رمانتیک بیشتر به احساسات و عوالم شخصی و درونی خود توجه داشتند.

آخرین مطالب دسته بندی رمانتیک